;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ RAVEN

- Năng l ực trí tuệ có thể đư c đánh giá b ằng nhiều test khác nhau, trong đó test Raven đư c áp dụng khá phổ biến ở Việt Nam. Test Raven là test đo năng l ực trí tuệ trong th i đi ểm làm test, gồm các bài tập là những hình vẽ để cá nhân quan sát, tìm ra mối liên hệ giữa các hình đó, l ựa chọn một trong số các hình cho sẵn đ ể bổ xung hoàn thiện một hệ thống các liên hệ. - Tr 5 tuổi đ ến 10 tuổi: sử dụng test Raven màu gồm các bộ A, B và AB, mỗi bộ gồm 12 bài tập. - Tr trên 10 tuổi: sử dụng test Raven màu gồm các bộ A, B, C, D, E, mỗi bộ gồm 12 bài tập.

khamgiodau.com

I. ĐẠI CƯƠNG


- Năng l ực trí tuệ có thể đư c đánh giá b ằng nhiều test khác nhau, trong
đó test Raven đư c áp dụng khá phổ biến ở Việt Nam. Test Raven là test đo
năng l ực trí tuệ trong th i đi ểm làm test, gồm các bài tập là những hình vẽ để cá
nhân quan sát, tìm ra mối liên hệ giữa các hình đó, l ựa chọn một trong số các
hình cho sẵn đ ể bổ xung hoàn thiện một hệ thống các liên hệ.
- Tr 5 tuổi đ ến 10 tuổi: sử dụng test Raven màu gồm các bộ A, B và AB,
mỗi bộ gồm 12 bài tập.
- Tr trên 10 tuổi: sử dụng test Raven màu gồm các bộ A, B, C, D, E, mỗi
bộ gồm 12 bài tập.

II. CHỈ ĐỊNH


Đánh giá năng l ực trí tuệ cho tr trên 5 tuổi.

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH


Ngư i bệnh loạn thần, h n mê, thái đ ộ không h p tác.

IV. CHUẨN BỊ


1. Người thực hiện
Bác sĩ chuyên khoa tâm th ần, cán bộ tâm lý.
2. Phương ti ện
Phòng làm trắc nghiệm yên tĩnh, đ ủ ánh sáng, bàn ghế để ngồi làm trắc
nghiệm, t phiếu đi ền kết quả, bút, tập test phù h p với lứa tuổi của tr , khóa
chấm đi ểm.
3. Người bệnh
4. Hồ sơ bệnh án

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

: 30 phút.
1. Kiểm tra hồ sơ
2.Kiểm tra ngư ời bệnh:
Giải thích cho tr hiểu mục đíc h của việc làm trắc nghiệm. Giải thích cho
tr hiểu là những thông tin sẽ đư c bảo đ ảm bí mật. Yêu cầu tr lắng nghe khi
hướng dẫn cách làm test, tự ghi các đ ặc đi ểm của mình theo yêu cầu trên t
phiếu ghi phần trả l i, có thái đ ộ tích cực, tập trung và kiên nhẫn làm test.
3. Thực hiện kỹ thuật
3.1 Cán bộ tâm lý giải thích cho trẻ hi u cách làm.
- Cho tr làm thử 5 câu đầu, nếu tr thực hiện đúng cách làm, cách ghi
kết quả, cho tr tiếp tục làm đến hết.
197
- Nếu tr lúng túng, chưa hiểu cách làm hoặc cách gh i kết quả, hướng dẫn
lại cho tr hiểu và làm đúng.
- Khi tr hoàn thành bài test, cán bộ tâm lý tính tổng điểm và tính điểm
bách phân vị bậc trí tuệ của tr dựa theo tổng điểm và tuổi của tr dựa trên khóa
chấm điểm.
3.2 Kết luận
- Bách phân vị 5 -10: Chậ m phát triển trí tuệ mức nhẹ.
- Bách phân vị 10 -25: Ranh giới chậm phát triển trí tuệ, trí lực dưới trung
bình rõ rệt.
- Bách phân vị 25 -75: Trí lực trung bình.
- Bách phân vị 75 -95: thông minh trên trung bình.
- Bách phân vị trên 95: Rất th ng minh.
Ghi rõ thái đ ộ của tr khi làm trắc nghiệm: Sự h p tác, sự chú ý, phản ứng
bất thư ng…

VI. THEO DÕI


Nếu tr không tập trụng, nghịch ng m hoặc không h p tác trong quá trình
làm test, cần nhắc nhở tr , ghi lại biểu hiện của tr , có thể hẹn đánh giá l ại vào
th i điểm thích h p.

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN


Thư ng không có tai biến gì.
Tin cùng chuyên mục
Dịch vụ nổi bật
Khoa phòng nổi bật
; DMCA.com Protection Status