;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

Vi khuẩn nuôi cấy, định danh và kháng thuốc hệ thống tự động

XÁC ĐỊNH KHÁNG NGUYÊN Lua CỦA HỆ NHÓM MÁU LUTHERAN (Kỹ thuật ống nghiệm)

Kỹ thuật xác định kháng nguyên Lua của hệ nhóm máu Lutheran được dựa trên nguyên lý của phản ứng ngưng kết, sử dụng thuốc thử kháng g globulin người để xác định sự có mặt của các kháng thể Lua loại IgG đã được cảm nhiễm trên bề mặt hồng cầu của những cá thể mang kháng nguyên Lua [1], [2].

I. NGUYÊN LÝ
Kỹ thuật xác định kháng nguyên Lu
a
của hệ nhóm máu Lutheran được dựa trên
nguyên lý của phản ứng ngưng kết, sử dụng thuốc thử kháng g globulin người để
xác định sự có mặt của các kháng thể Lu
a
loại IgG đã được cảm nhiễm trên bề
mặt hồng cầu của những cá thể mang kháng nguyên Lu
a
[1], [2].

II. CHỈ ĐỊNH


Xác định kháng nguyên Lu
a
của hệ Lutheran: Được chỉ định giống như chỉ
định xác định kháng nguyên C của hệ Rh.

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH


Không có chống chỉ định.

IV. CHUẨN BỊ


1. Người thực hiện
Bác sĩ, cử nhân, kỹ thuật viên, điều dưỡng trung học.
2. Phương tiện – Hóa chất
2.1. Trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao:
Giống như trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao của quy trình xác định kháng
nguyên C của hệ Rh.
2.2. Thuốc thử và hoá chất:
Thuốc thử anti Lu
a
loại IgG; Nước muối sinh lý 0,9%; Nước cất…
2.3. Mẫu máu để xác định kháng nguyên Lu
a
của hệ Lutheran:
Gồm một ống máu tĩnh đã mạch được chống đông bằng EDTA: 2 ml.
3. Thời gian làm xét nghiệm: 60 phút

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH


1. Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất, sinh phẩm, trang thiết bị trước khi làm xét
nghiệm. Trên ống nghiệm được đánh số hoặc ghi nhãn đầy đủ thông tin của
người cần xác định kháng nguyên Lu
a
.
2. Nhận mẫu máu và phiếu yêu cầu xác định kháng nguyên Lu
a
, kiểm tra và
đối chiếu các thông tin trên mẫu máu cần xác định kháng nguyên Lu
a
với phiếu
yêu cầu xét nghiệm. Kiểm tra về số lượng và chất lượng mẫu máu.

255
3. Tiến hành xác định kháng nguyên Lu
a
của hệ nhóm máu Lutheran [2]:
Được thực hiện theo hướng dẫn sử dụng anti Lu
a
loại IgG, các bước tiến hành
tương tự với các bước xác định kháng nguyên Kp
b
của hệ Kell.
VI. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ
- Phản ứng ngưng kết: Có kháng nguyên Lu
a
trên bề mặt hồng cầu.
- Phản ứng không ngưng kết: Không có kháng nguyên Lu
a
trên hồng cầu.
Những điểm cần chú ý khi làm xét nghiệm:
Giống như những điểm cần chú ý khi làm xét nghiệm xác định kháng nguyên C
của hệ Rh.

Tài liệu tham khảo
1. Denise M Harmening (1999) Modern blood banking and transfusion
practices, fourth edition, Book Promotion & Service Co., LTD.
2. Hướng dẫn sử dụng anti Lu
a
loại IgG.
3. Thông tư 26/2013/TT- BYT đã được ban hành ngày 16/9/2013 về Hướng
dẫn hoạt động truyền máu.

Tốp bệnh viện thực hiện : Vi khuẩn nuôi cấy, định danh và kháng thuốc hệ thống tự động
dịch vụ hay xem
; DMCA.com Protection Status