;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

Trichomonas vaginalis nhuộm soi

ĐỊNH GIÁ CHUNG V Ề SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ - ASQ

Lư ng giá sự phát triển theo tuổi nhằm phát hiện sớm bất thư ng của tr cũng như đánh giá đư c sự tiến bộ của tr sau điều trị.

I. ĐẠI CƯƠNG


Lư ng giá sự phát triển theo tuổi nhằm phát hiện sớm bất thư ng của tr
cũng như đánh giá đư c sự tiến bộ của tr sau điều trị.

II. CHỈ ĐỊNH


Tr em tuổi từ 0-6 tuổi bình thư ng và khuyết tật đã đư c chẩn đoán
trước đó .

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH

: không

IV. CHUẨN BỊ


1. Người thực hiện
Bác sỹ hoặc kỹ thuật viên hoặc đi ều dư ỡng
2. Phương tiện - dụng cụ
01 phiếu đánh giá theo tu ổi (ASQ), bộ dụng cụ đánh giá s ự phát triển
3. Người bệnh
4. Hồ sơ bệnh án
Theo quy đ ịnh của Bộ Y tế

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

(30 phút)
1. Kiểm tra hồ sơ, bệnh án
2. Kiểm tra ngư ời bệnh
3.Thực hiện kỹ thuật
3.1. Cách đánh giá
- Hỏi tên, tháng và năm sinh c ủa tr để tìm ra Phiếu đánh giá thích h p.
- Đánh giá l ần lư t theo trình tự các câu hỏi của Phiếu đánh giá
- Đánh giá t ừng mục một và dành th i gian cho tr thực hiện hoạt đ ộng.
- Nếu tr kh ng làm đư c hỏi gia đình xem nh ững lúc khác tr có làm
đư c hay không
3.2. Cách đ iền phiếu
Ngư i phỏng vấn đi ền câu trả l i vào “Phi ếu đánh giá” b ằng cách đánh
dấu (x) hoặc 1 vào đúng “Có” hoặc “Kh ng” trung thành v ới mức phát triển
của tr . Không tự ý thay đ ổi kết quả đánh giá.
3.3. Người đánh giá ph ải
- Đọc trư ớc và hiểu rõ từng câu hỏi trư ớc khi đánh giá.
- Lặp lại ba lần nếu nghi ng đánh giá kh ng chính xác.
226
- Động viên khuyến khích tr thực hiện các hoạt đ ộng
3.4. Đánh giá k ết quả
- Phiếu số 1: Tr bị nghi ng có rối loạn phát triển khi ”Có” b ất cứ 1 dấu
hiệu bất thư ng (Khi có bất cứ câu trả l i nào rơi vào ”Có” .
- Phiếu số 2đến số 9: Tr bị nghi ng có rối loạn phát triển khi
+ ”Kh ng” làm đư c 2 trong 3 kỹ năng c ủa các lĩnh v ực Giao tiếp-Ngôn
ngữ; Vận đ ộng thô, Vận đ ộng tinh; Bắt chư ớc và Học, Cá nhân - Xã hội (Câu hỏi
1 đến 15), hoặc
+ ”Có” 1 trong các d ấu hiệu chung bất thư ng (Câu hỏi 16 đến 20).
Lưu
Các phiếu sàng lọc từ phiếu số 2 trở đi có th ể áp dụng cho tr có đ ộ tuổi trư ớc
hoặc sau mốc đ ộ tuổi quy đ ịnh ở trên khoảng 10 ngày.

VI. THEO DÕI


- Sự h p tác của gia đình
- Sự tiến bộ của tr

Tốp bệnh viện thực hiện : Trichomonas vaginalis nhuộm soi
dịch vụ hay xem
; DMCA.com Protection Status