;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

XOA BÓP BẤM HUYỆT ĐIỀU TRỊ GIẢM ĐAU BỆNH UNG THƯ

G Ung thư thường kèm theo chứng đau làm cho người bệnh vô cùng khổ sở, tuỳ theo từng giai đoạn của bệnh mà mức đ ộ đau khác nhau, ung thư càng ở giai đoạn cuối thì đau càng dữ dội. Ở nước ta ung thư thường phát hiện muộn do vậy người bệnh đa số là rất đau đớn, mặc dù đã tích cực điều trị bằng thuốc, trị liệu bằng hoá chất và một số phương pháp khác song khả năng kéo dài tuổi thọ còn rất hạn chế. Chính vì vậy ngoài điều trị bằng thuốc thì xoa bóp bấm huyệt có vai trò rất quan trọng đối với bệnh nhân ung thư, các động tác xoa bóp tác động trên vùng tổn thương sẽ làm dịu cơn đau trong khoảng thời gian nhất định. Theo y học cổ truyền thì khí huyết trong cơ thể bị bế tắc không lưu thông nên gây ra đau hiện tượng này gọi là “ Anh khí”. Xoa bóp bấm huyệt làm cho lưu thông khí huyết.

khamgiodau.com
1.ĐẠI CƯƠNG
Ung thư thường kèm theo chứng đau làm cho người bệnh vô cùng khổ
sở, tuỳ theo từng giai đoạn của bệnh mà mức đ ộ đau khác nhau, ung thư
càng ở giai đoạn cuối thì đau càng dữ dội. Ở nước ta ung thư thường
phát hiện muộn do vậy người bệnh đa số là rất đau đớn, mặc dù đã tích
cực điều trị bằng thuốc, trị liệu bằng hoá chất và một số phương pháp
khác song khả năng kéo dài tuổi thọ còn rất hạn chế. Chính vì vậy ngoài
điều trị bằng thuốc thì xoa bóp bấm huyệt có vai trò rất quan trọng đối
với bệnh nhân ung thư, các động tác xoa bóp tác động trên vùng tổn
thương sẽ làm dịu cơn đau trong khoảng thời gian nhất định.
Theo y học cổ truyền thì khí huyết trong cơ thể bị bế tắc không lưu thông
nên gây ra đau hiện tượng này gọi là “ Anh khí”. Xoa bóp bấm huyệt làm
cho lưu thông khí huyết.
2.CHỈ ĐỊNH
- Ung thư các giai đoạn khác nhau, mọi lứa tuổi.
3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH
- Sau phẫu thu ật cắt khối u
- vết thương hở tại vùng tổn thương
4. CHUẨN BỊ
4.1. Người thực hiện
- Bác sỹ, Y sỹ được đào t ạo về chuyên ngành y học cổ truyền đư ợc cấp
chứng chỉ hành nghề theo quy đ ịnh của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh..
4.2. Phương ti ện
- Phòng xoa bóp bấm huyệt, giư ờng xoa bóp bấm huyệt 163
- Gối, ga trải giư ờng
- Bột talc
- Cồn sát trùng
4.3. Ngêi bÖnh
- §- îc h- íng dÉn qui tr×nh, vÞ trÝ bÊm huyÖt vµ ®ång ý bÊm huyÖt.
- Tư thế nằm ngửa , nằm sấp hoặc n ằm nghiêng.
- §- îc kh¸m vµ lµm hå s¬ bÖnh ¸n theo qui ®Þnh.
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
5.1. Tiến hành kỹ thuật
* Xoa bóp
Tuỳ theo từng vùng đau mà sử dụng các động tác Xoa, xát, miết, vuốt, b óp
nhào, lăn, day, rung
* Bấm huyệt
- Vùng đầu, mặt
+ Thái dương + Phong trì + Suất cốc
+ Bách hội + Tứ thần thông + Ế phong
+ Quyền liêu + Hạ quan + Nhĩ môn
- Vùng ngực bụng
+ Đản trung + Thiên đột + Trung phủ
+ Vân môn + Thiên khu + Đại hoành
+ Quan nguyên + Khí hải +Trung cực
+ Trung quản + Thượng quản
- Vùng chi dưới
+ Bễ quan + Lương khâu + Phong thị
+ Huyết hải + Dương lăng tuyền + Dương giao
+ Uỷ trung + Ân môn + Thừa sơn
+ Côn lôn + Phi dương + Giải khê 164
+ Túc tam lý + Tam âm giao + Thái xung.
- Vùng lưng, mông
+ Phế du + Đại trữ + Cao hoang
+ Thiên tông + Can du + Tỳ du
+ Thận du + Đại trường du + Trật biên
+ Hoàn khiêu + Thừa phù + Bát liêu
5.2 Liệu trình
45 – 60 phút/lần/ngày x 15 - 30 ngày, tùy theo mức độ và diễn biến của
bệnh. Có thể điều trị nhiều liệu trình.
5.2. Liệu trình điều trị
- Xoa bóp 45-60 phút/lần/ngày,
- Một liệu trình đ iều trị từ 15- lần xoa bóp.
6.THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN
6.1. Theo dõi
Toàn trạng, các triệu chứng kèm theo nếu có.
6.2. Xử trí tai biến
- Choáng
Triệu chứng Người bệnh hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, mạch nhanh, sắc
mặt nhợt nhạt.
Xử trí dừng xoa bóp bấm huyệt, lau mồ hôi, ủ ấm, uống nước chè đường
nóng, nằm nghỉ tại chỗ. Theo dõi mạch, huyết áp.


165
434. Xoa bãp bÊm huyÖt ®iÒu trÞ ®¸i dÇm

1. §¹i c ¬ng
- §¸i dÇm lµ bÖnh khi ngñ ®¸i mµ kh«ng biÕt, bÖnh th- êng gÆp ë trÎ em.
- Nguyªn nh©n chñ yÕu do khÝ hãa cña ThËn vµ Tam tiªu suy yÕu, khÝ ©m
d- ¬ng ë h¹ tiªu mÊt th¨ng b»ng, lµm cho co bãp cña bµng quang bÞ rèi lo¹n
g©y nªn.
2. ChØ ®Þnh
Ng- êi bÖnh trªn 3 tuæi vÉn cßn ®¸i dÇm vµ kh«ng cã nguyªn nh©n
thùc thÓ kh¸c.
3. Chèng chØ ®Þnh
§¸i dÇm do nh÷ng nguyªn nh©n thùc thÓ.
4. CHUẨN BỊ
4.1. Người thực hiện
- Bác sỹ, Y sỹ được đào t ạo về chuyên ngành y học cổ truyền đư ợc cấp
chứng chỉ hành nghề theo quy đ ịnh của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh..
4.2. Phương ti ện
- Phòng xoa bóp bấm huyệt, giư ờng xoa bóp bấm huyệt
- Gối, ga trải giư ờng
- Bột talc
- Cồn sát trùng
4.3. Ngêi bÖnh
- §- îc h- íng dÉn qui tr×nh, vÞ trÝ bÊm huyÖt vµ ®ång ý bÊm huyÖt.
- Tư thế nằm nghiêng.
- §- îc kh¸m vµ lµm hå s¬ bÖnh ¸n theo qui ®Þnh.
5. C¸c b íc tiÕn hµnh 166
5.1. Tiến hành kỹ thuật
- Xoa, xát, miết, day vïng bông
- BÊm t¶
+ B¸ch héi + Th¸i d- ¬ng
+ Néi quan + ThÇn m«n
- Day bæ
+ Quan nguyªn + Nhiªn cèc + KhÝ h¶i
+ ThËn du + Tam ©m giao
5.2. Liệu trình điều trị
- Xoa bóp 30 phút/lần/ngày,
- Một liệu trình đ iều trị từ 1 0- 15 lần xoa bóp.
6.THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN
6.1. Theo dõi
Toàn trạng, các triệu chứng kèm theo nếu có.
6.2. Xử trí tai biến
- Choáng
Triệu chứng Người bệnh hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, mạch nhanh, sắc
mặt nhợt nhạt.
Xử trí dừng xoa bó p bấm huyệt, lau mồ hôi, ủ ấm, uống nước chè đường
nóng, nằm nghỉ tại chỗ. Theo dõi mạch, huyết áp.167
435. XOA BÓP BẤM HUYỆT ĐIỀU TRỊ H I CHỨNG PHÂN LY

1. §¹i c ¬ng
- Rèi lo¹n thÇn kinh chøc n¨ng (Histeria) th- êng xuÊt hiÖn sau nh÷ng chÊn
th- ¬ng t©m thÇn ë nh÷ng ng- êi cã nh©n c¸ch yÕu, dÔ bÞ ¸m thÞ ,dÔ tù ¸m thÞ,
cã xu h- íng ly kú ho¸, hµnh vi mang kÞch tÝnh, thÝch ®- îc mäi ng- êi chó ý
®Õn.
-Theo Y häc cæ truyÒn, bÖnh thuéc chøng uÊt (t©m quý).
2. ChØ ®Þnh
- Điều trị khi bệnh nhân có biểu hiện rối loạn thần kinh chức năng.
3. Chèng chØ ®Þnh
- Trường hợp cấp cứu ngoại khoa
- Bệnh nhân suy tim
- Bệnh da liễu vùng cần XBBH.
- Phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt
4. CHUẨN BỊ
4.1. Người thực hiện
- Bác sỹ, Y sỹ được đào t ạo về chuyên ngành y học cổ truyền đư ợc cấp
chứng chỉ hành nghề theo quy đ ịnh của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh..
4.2. Phương ti ện
- Phòng xoa bóp bấm huyệt, giư ờng xoa bóp bấm huyệt
- Gối, ga trải giư ờng
- Bột talc
- Cồn sát trùng
4.3. Ngêi bÖnh
- §- îc h- íng dÉn qui tr×nh, vÞ trÝ bÊm huyÖt vµ ®ång ý bÊm huyÖt. 168
- Tư thế nằm ngửa .
- §- îc kh¸m vµ lµm hå s¬ bÖnh ¸n theo qui ®Þnh.
5. C¸c b íc tiÕn hµnh
5.1. Tiến hành kỹ thuật
- Xoa, ph©n, miÕt, nhµo vïng ®Çu mÆt cæ
* ThÓ thùc nhiÖt
+ BÊm t¶ c¸c huyÖt
- B¸ch héi -Th¸i d- ¬ng - SuÊt cèc
- Phong tr× - D- ¬ng b¹ch - Can du
- §ëm du - Hîp cèc - Néi quan
- Trung ®« - Th¸i xung
+ Day bæ c¸c huyÖt
- Tóc tam lý - Tam ©m giao - ThÇn m«n.
* ThÓ h nhîc
+ BÊm t¶ c¸c huyÖt
- B¸ch héi - Th¸i d- ¬ng - D- ¬ng b¹ch
- SuÊt cèc - Hîp cèc
+ Day bæ c¸c huyÖt
- ThËn du - Th¸i khª - Tóc tamlý
- Tam ©m giao - HuyÕt h¶i - Ch- ¬ng m«n
- Kú m«n - Néi quan - ThÇn m«n
5.2. Liệu trình điều trị
- Xoa bóp 30 phút/lần/ngày,
- Một liệu trình đ iều trị từ 15 - 30 ngày, tùy theo mức độ và diễn biến của
bệnh. Có thể điều trị nhiều liệu trình.
6.THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN
6.1. Theo dõi 169
Toàn trạng, các triệu chứng kèm theo nếu có.
6.2. Xử trí tai biến
- Choáng
Triệu chứng Người bệnh hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, mạch nhanh, sắc
mặt nhợt nhạt.
Xử trí dừng xoa bóp bấm huyệt, lau mồ hôi, ủ ấm, uống nước chè đường
nóng, nằm nghỉ tại chỗ. Theo dõi mạch, huyết áp.
1
436
Tin cùng chuyên mục
Dịch vụ nổi bật
Khoa phòng nổi bật
; DMCA.com Protection Status